HOME 著書・論文・ニュースレター等
最近の韓国における主な特許紛争及び重要な大法院・特許法院の判決
論文 2021年11月

最近の韓国における主な特許紛争及び重要な大法院・特許法院の判決

2021年11月
著者等 金 成鎬 
出版社 一般財団法人 経済産業調査会
掲載誌・刊号 特許ニュース2021年11月5日号
発行年月日 2021年11月
業務分野 知的財産/IT等