HOME 著書・論文・ニュースレター等
国税通則法70条5項の適用関係
論文 2011年12月

国税通則法70条5項の適用関係

2011年12月
著者等 藤田 耕司 
出版社 有斐閣
掲載誌・刊号 別冊ジュリスト No.207「租税判例百選」
発行年月日 2011年12月
業務分野 税務
当事務所のパートナー、藤田耕司弁護士の執筆した国税通則法70条5項に関する記事が下記雑誌に掲載されました。

「国税通則法70条5項の適用関係」

(別冊ジュリスト「租税判例百選」 No.207 2011年12月)