HOME NEWS
IFLR1000 Financial and Corporate 2017
Anderson Mori & Tomotsune has received high evaluations in IFLR1000 Financial and Corporate 2017 and many of our lawyers have been chosen as "Leading Lawyer" in each practice area.
Banking (Tier 1)
Masaakira Kitazawa, Tatsu Katayama, Takashi Akahane, Satoshi Inoue

Capital Markets - Debt (Tier 1)
Minoru Kobayashi

Capital Markets - Equity (Tier 1)
Hironori Shibata, Minoru Kobayashi

Capital Markets - Structured Finance and Securitisation (Tier 2)
Isao Shindo, Tatsu Katayama, Hiroaki Takahashi, Satoshi Inoue

Energy and infrastructure (Tier 1)

M&A (Tier 2)
Osamu Hirakawa, Masaakira Kitazawa, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Minoru Kobayashi

Project Finance (Tier 1)
Tatsu Katayama

For more information, please click here.