HOME NEWS
Chambers Asia 2013
Anderson Mori & Tomotsune have been ranked as Band 1 group in the practice areas of Banking & Finance, Capital Markets, Competition/Antitrust, Employment, Real Estate and Tax in Chambers Asia 2013 edition and some of our lawyers has been chosen as leaders in his/her field.

Banking & Finance
Masaakira Kitazawa, Isao Shindo, Satoshi Inoue

Banking & Finance: Financial Services Regulation
Isao Shindo, Kunihiko Morishita

Banking & Finance: PFI/PPP 
Takashi Akahane

Capital Markets
Nobuyuki Tomotsune, Akiko Kimura, Hironori Shibata, Takuo Hirose, Yasuyuki Kuroda

Capital Markets : Securitisation & Structured Finance
Tatsu Katayama

Competition / Antitrust
Hideto Ishida, Yusuke Nakano, Koya Uemura

Corporate / M&A
Osamu Hirakawa, Tsutomu Miyano, Kenichi Masuda, Hirohito Akagami, Atsutoshi Maeda

Dispute Resolution
Hiroki Wakabayashi,Yoshimasa Furuta, Kenichi Sadaka

Employment
Kazutoshi Kakuyama, Hideki Kano

Intellectual Property
Yasufumi Shiroyama, Yoshikazu Iwase

Investment Funds
Isao Shindo, Kunihiko Morishita, Taro Tsunoda

Real Estate
Tatsu Katayama, Tetsuya Itoh, Minoru Kobayashi

Tax
Eiichiro Nakatani, Koji Fujita

For more information, please click here.